ข่าว

I can't find the product on your catalogue, can you make this product for me?

Mar, 02, 2022 ตัวเชื่อมต่อจิคุง

แคตตาล็อกของเราแสดงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเรา แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้น เพียงแจ้งให้เราทราบว่า คุณต้องการผลิตภัณฑ์ใด และคุณต้องการกี่ ถ้าเราไม่มีมันเรายังสามารถออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์ใหม่ ที่จะผลิตได้ หรือไม่มัน สำหรับการอ้างอิงของคุณการทำแม่พิมพ์ธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ 35-45 วัน